سید موسی طباطبائی

درباره من

دکتر سید موسی طباطبائی
image

استادیار گروه آموزشی مشاوره و راهنمایی @ دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

...

محقق گوگل

(1401/6/28)

استنادات

116

h-index

6

i10-index

2

مؤلفین همکار

8

اسکوپوس

(1401/6/28)

استنادات

7

مقالات

2

h-index

1

مؤلفین همکار

6

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1370-1376

کارشناسی

دانشگاه علامه طباطبایی

رشته تحصیلی: مشاوره

1374-1376

کارشناسی ارشد

دانشگاه تبریز

رشته: روانشناسی تربیتی

1384-1389

دکتری

دانشگاه تهران

رشته: روانشناسی تربیتی

تجارب

1392-1394

مدیر نظارت و ارزیابی

دانشگاه پیام نور استان سمنان

1390-1394

مدیر گروه علوم انسانی

دانشگاه پیام نور استان سمنان

مهارت ها

نرم افزار لیزرل

نرم افزار AMOS

نرم افزار SPSS

اولویت های پژوهشی

نظریه شناختی یادگیری چند رسانه ای

انگیزش و خلاقیت (رویکردهای شناختی)

نظریه بارشناختی

نظریه های شناختی تدریس

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
The Comparison of Time Perspective, Spiritual Well-being and Psychological Well-being in the Young Participating and not Participating in I'tikaf Rite
پژوهش در دین و سلامت(2021)
فرزانه میکائیلی منیع*, ^سید موسی طباطبائی, سیده فاطمه راد معصومی
اثربخشی شناخت درمانی مثبت نگر بر نشانگان افت - روحیه زنان، با تجربه کووید 19
روان شناسی بالینی(2021)
میترا نجار, حسین شیبانی*, ^سید موسی طباطبائی, حمید رضا فلاحتکار
Comparing the Life Meaning, the Feeling of Loneliness, and the Image of God in Prisoners and Non-Prisoners
International Journal of Health Studies(2021)
جمیله انصاریان, ^سید موسی طباطبائی*, حکیمه آقایی
مقایسه توانایی بازشناسی هیجان چهره در افراد ناشنوا، کم شنوا و عادی
فصلنامه کودکان استثنایی(2020)
ملیحه ضییایی علی اکبرزاده, ^سید موسی طباطبائی*, مجتبی رجب پور
نقش واسطهای قاطعیت جنسی در رابطهی بین خودکارآمدی جنسی و طلاق عاطفی
روانشناسی خانواده(2020)
سید محمد حسین خاتمی, فاطمه بیان فر*, ^سید موسی طباطبائی
طراحی و اعتبار یابی الگوی حکمرانی تربیتی خوب در نظام آموزشی
آموزش علوم دریایی(2019)
رضا منیعی, نادر سلیمانی*, ناصر عباس زاده, ^سید موسی طباطبائی
اثربخشی بازآموزی اسنادی بر سطح اضطراب امتحان و میزان کمال گرایی وسواس گونه دانش آموزان دختر دارای اضطراب امتحان
روان شناسی بالینی(2019)
سکینه عرب, ^سید موسی طباطبائی*, فاطمه بیانفر
تدوین و اعتبار یابی الگوی بازاریابی آموزشی در آموزش فنی و حرفه ای
طب و تزکیه(2019)
ندا حاجی علی اکبری, نادر سلیمانی*, حمید شفیع زاده, ^سید موسی طباطبائی
اثربخشی تمرینات ورزش مغزی بر نشانه های نقص توجه و تمرکز، خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان
مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش(2019)
فاطمه بیانفر*, ^سید موسی طباطبائی
شناسایی عوامل موثر بر الگوی حکمرانی تربیتی مناسب در نظام آموزشی با استفاده از نظریه سه شاخگی
مجله دانشکده پزشکی مشهد(2019)
رضا منیعی, نادر سلیمانی*, ناصر عباس زادگان, ^سید موسی طباطبائی
بررسی عوامل موثر بر توسعه بازاریابی آموزشی با کاربرد نظریه سه شاخگی
مجله دانشکده پزشکی مشهد(2019)
ندا حاجی علی اکبری, نادر سلیمانی*, حمید شفیع زاده, ^سید موسی طباطبائی
مقایسه مکانیسم های دفاعی ، ارزش های اخلاقی و خودشیفتگی در سه گروه سالم و وابسته به مخدر و وابسته به محرک
اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی(2020-12-16)
9612428006, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^سید موسی طباطبائی
اثربخشي روان درماني پويشي مبتني بر روابط موضوعي بر جنبه هاي ساختاري و نشانه شناختي بيماران مبتلا به اختلال شخصيت وابسته
رشن شهرزاد(تاریخ دفاع: 1397/06/21) ، مقطع : دكتري
ثربخشي گروه درماني مبتني بر پذيرش و تعهد بر حافظه هيجاني، حافظه سرگذشتي و خاطرات فرورونده در نمونه‌هاي غير باليني افسردگي
قلخاني الهام(تاریخ دفاع: 1395/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه خودكارآمدي و خودتنظيمي كودكان كم توان ذهني ، نقص شنوايي و عادي
بهنام مرجان(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر انعطاف پذيري روان شناختي و سرمايه هاي روان شناختي مثبت در همسران افراد معتاد
ياوري رامشه مريم(تاریخ دفاع: 1396/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر غني سازي رابطه و افزايش تمايزيافتگي خود در زنان سردمزاج
رشتي الهه(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه مقاومت بيماران مبتلا به اختلال شخصيت نوع A در درمان روان پويشي كوتاه مدت و درمان شناختي رفتاري باتوجه به اختلالات همبودو جنسيت بيمار
عسلي زهره(تاریخ دفاع: 1397/02/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر گفتگوي خصوصي و گفتگوي دروني بر فرآيند حل مسئله در كودكان مبتلا به اختلال رياضي
شورسان علي(تاریخ دفاع: 1397/07/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان شناختي رفتاري مبتني بر ذهن آگاهي بر كيفيت زندگي و بهزيستي روان شناختي در بيماران معتاد مواد صنعتي در حال ترك با علائم افسردگي
يعقوبي خانقاهي فهيمه(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سبك هاي دلبستگي و كيفيت روابط موضوعي در شيوه هاي فرزندپروري مادران
مجرد بهره طيبه(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ساختار شخصيت در سه گروه وابسته به محرك، وابسته به اپيوم و سالم
كرمي مستوره(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه سوگيري توجه، بازداري پاسخ و رگه‌هاي جامعه ستيزي در بين دانش‌آموزان سيگاري و دانش‌آموزان غير سيگاري
مرندي زاده شيروان نوازش ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني اختلال اضطراب فراگير بر اساس سبك هاي دلبستگي و طرحواره هاي ناسازگار اوليه و انسجام شخصيت خود در نوجوانان
ابراهيمي زهرا(تاریخ دفاع: 1399/10/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني ديسترس رواني بر اساس سبك هاي دلبستگي، تصوير تن و تاب آوري در مبتلايان به سرطان پستان
خليلي پرنيان(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش واسطه اي راهبردهاي مقابله اي در رابطه بين سرسختي روانشناختي و تاب آوري با كيفيت زندگي در آتش نشانان
حيدريان ناهيد(تاریخ دفاع: 1400/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير طرحواره درماني بر كاركردهاي اجرايي زنان مبتلا به ام اس
مينا كشمير(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي آموزش حافظه كاري ديداري بر كاهش افسردگي از طريق تغيير در شبكه هاي سه گانه توجهي
خادمي مينوش(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير توانبخشي شناختي رايانه¬اي توجه و حافظه بر كاركردهاي اجرايي علايم باليني افراد داراي اختلال افسردگي اساسي
اژدري مائده(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر بخشي توانبخشي شناختي رايانه‌اي حافظه كاري و توجه انتخابي بر انعطاف‌پذيري شناختي و حل مسئله دانش‌آموزان متوسطه
ميرزائي وحيد(تاریخ دفاع: 1399/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي تحريك الكتريكي فراجمجمه اي با جريان مستقيم بر ذهن آگاهي و توجه
اسحاقي ثاني مينا(تاریخ دفاع: 1400/04/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي تمرين ذهن آگاهي با موسيقي بر حافظه كاري و انعطاف پذيري شناختي كودكان داراي اختلال يادگيري
بهرامي عبدالله(تاریخ دفاع: 1400/09/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير آموزش و يادگيري مبتني بر مغز بر انگيزش، حافظه كاري و نگرش دانش آموزان به درس رياضي
بهادري رستم اباد فائزه ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثر ادراك زير آستانه اي و آستانه اي هيجاني بر تصميم گيري به تفكيك پردازش صعودي و نزولي در دانشجويان با علايم اضطراب
اسدي نماور هادي ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر مداخله كوتاه مدت ذهن آگاهي برتوجه، بازداري پاسخ، حافظه كاري و ادراك درد در بانوان با سابقه دردهاي اسكلتي -عضلاني مزمن
مقايسه اثر ادراك زير آستانه اي و آستانه اي هيجاني بر تصميم گيري به تفكيك پردازش صعودي و نزولي در دانشجويان با علايم اضطراب
اسدي نماور هادي(تاریخ دفاع: 1401/01/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقایسه مکانیسم های دفاعی ، ارزش های اخلاقی و خودشیفتگی در سه گروه سالم و وابسته به مخدر و وابسته به محرک
(0)
9612428006, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^سید موسی طباطبائی

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
استفاده از روشهای آماری و پژوهشی پیشرفته در روانشناسی بالینی   (118 بار دانلود)
در هر هفته سه جلسه برگزار میگردد.
رشته : روانشناسی , گرایش : بالینی
استفاده از روشهای آماری و پژوهشی پیشرفته در روانشناسی بالینی   (114 بار دانلود)
در هر هفته دو جلسه برگزار میگردد.
رشته : روانشناسی , گرایش : بالینی
کاربرد آمار استنباطی مدیریت آموزشی   (100 بار دانلود)
رشته : علوم تربیتی , گرایش : مدیریت آموزشی
روانسنجی   (124 بار دانلود)
رشته : روانشناسی
روانشناسی تربیتی   (111 بار دانلود)
رشته : روانشناسی
روانشناسی رشد شناختی   (120 بار دانلود)
رشته : علوم شناختی , گرایش : روانشناسی شناختی
بهداشت روانی   (114 بار دانلود)
رشته : روانشناسی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، مهدیشهر، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان
s.mosatabatabaee@semnan.ac.ir
982333623300+

فرم تماس