سید موسی طباطبائی

درباره من

دکتر سید موسی طباطبائی
image

استادیار گروه آموزشی مشاوره و راهنمایی @ دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

...

محقق گوگل

(1400/7/24)

استنادات

96

h-index

6

i10-index

2

مؤلفین همکار

7

اسکوپوس

(1400/4/6)

استنادات

6

مقالات

1

h-index

1

مؤلفین همکار

4

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1370-1376

کارشناسی

دانشگاه علامه طباطبایی

رشته تحصیلی: مشاوره

1374-1376

کارشناسی ارشد

دانشگاه تبریز

رشته: روانشناسی تربیتی

1384-1389

دکتری

دانشگاه تهران

رشته: روانشناسی تربیتی

تجارب

1392-1394

مدیر نظارت و ارزیابی

دانشگاه پیام نور استان سمنان

1390-1394

مدیر گروه علوم انسانی

دانشگاه پیام نور استان سمنان

مهارت ها

نرم افزار لیزرل

نرم افزار AMOS

نرم افزار SPSS

اولویت های پژوهشی

انگیزش و خلاقیت (رویکردهای شناختی)

نظریه شناختی یادگیری چند رسانه ای

نظریه بارشناختی

نظریه های شناختی تدریس

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
مقایسه توانایی بازشناسی هیجان چهره در افراد ناشنوا، کم شنوا و عادی
فصلنامه کودکان استثنایی(2020)
ملیحه ضییایی علی اکبرزاده, ^سید موسی طباطبائی*, مجتبی رجب پور
نقش واسطهای قاطعیت جنسی در رابطهی بین خودکارآمدی جنسی و طلاق عاطفی
روانشناسی خانواده(2020)
سید محمد حسین خاتمی, فاطمه بیان فر*, ^سید موسی طباطبائی
طراحی و اعتبار یابی الگوی حکمرانی تربیتی خوب در نظام آموزشی
آموزش علوم دریایی(2019)
رضا منیعی, نادر سلیمانی*, ناصر عباس زاده, ^سید موسی طباطبائی
اثربخشی بازآموزی اسنادی بر سطح اضطراب امتحان و میزان کمال گرایی وسواس گونه دانش آموزان دختر دارای اضطراب امتحان
روان شناسی بالینی(2019)
سکینه عرب, ^سید موسی طباطبائی*, فاطمه بیانفر
تدوین و اعتبار یابی الگوی بازاریابی آموزشی در آموزش فنی و حرفه ای
طب و تزکیه(2019)
ندا حاجی علی اکبری, نادر سلیمانی*, حمید شفیع زاده, ^سید موسی طباطبائی
اثربخشی تمرینات ورزش مغزی بر نشانه های نقص توجه و تمرکز، خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان
مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش(2019)
فاطمه بیانفر*, ^سید موسی طباطبائی
شناسایی عوامل موثر بر الگوی حکمرانی تربیتی مناسب در نظام آموزشی با استفاده از نظریه سه شاخگی
مجله دانشکده پزشکی مشهد(2019)
رضا منیعی, نادر سلیمانی*, ناصر عباس زادگان, ^سید موسی طباطبائی
بررسی عوامل موثر بر توسعه بازاریابی آموزشی با کاربرد نظریه سه شاخگی
مجله دانشکده پزشکی مشهد(2019)
ندا حاجی علی اکبری, نادر سلیمانی*, حمید شفیع زاده, ^سید موسی طباطبائی
مقایسه مکانیسم های دفاعی ، ارزش های اخلاقی و خودشیفتگی در سه گروه سالم و وابسته به مخدر و وابسته به محرک
اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی(2020-12-16)
9612428006, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^سید موسی طباطبائی
اثربخشي روان درماني پويشي مبتني بر روابط موضوعي بر جنبه هاي ساختاري و نشانه شناختي بيماران مبتلا به اختلال شخصيت وابسته
رشن شهرزاد(تاریخ دفاع: 1397/06/21) ، مقطع : دكتري
ثربخشي گروه درماني مبتني بر پذيرش و تعهد بر حافظه هيجاني، حافظه سرگذشتي و خاطرات فرورونده در نمونه‌هاي غير باليني افسردگي
قلخاني الهام(تاریخ دفاع: 1395/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه خودكارآمدي و خودتنظيمي كودكان كم توان ذهني ، نقص شنوايي و عادي
بهنام مرجان(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر انعطاف پذيري روان شناختي و سرمايه هاي روان شناختي مثبت در همسران افراد معتاد
ياوري رامشه مريم(تاریخ دفاع: 1396/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر غني سازي رابطه و افزايش تمايزيافتگي خود در زنان سردمزاج
رشتي الهه(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه مقاومت بيماران مبتلا به اختلال شخصيت نوع A در درمان روان پويشي كوتاه مدت و درمان شناختي رفتاري باتوجه به اختلالات همبودو جنسيت بيمار
عسلي زهره(تاریخ دفاع: 1397/02/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر گفتگوي خصوصي و گفتگوي دروني بر فرآيند حل مسئله در كودكان مبتلا به اختلال رياضي
شورسان علي(تاریخ دفاع: 1397/07/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان شناختي رفتاري مبتني بر ذهن آگاهي بر كيفيت زندگي و بهزيستي روان شناختي در بيماران معتاد مواد صنعتي در حال ترك با علائم افسردگي
يعقوبي خانقاهي فهيمه(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سبك هاي دلبستگي و كيفيت روابط موضوعي در شيوه هاي فرزندپروري مادران
مجرد بهره طيبه(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ساختار شخصيت در سه گروه وابسته به محرك، وابسته به اپيوم و سالم
كرمي مستوره(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني اختلال اضطراب فراگير بر اساس سبك هاي دلبستگي و طرحواره هاي ناسازگار اوليه و انسجام شخصيت خود در نوجوانان
ابراهيمي زهرا(تاریخ دفاع: 1399/10/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني ديسترس رواني بر اساس سبك هاي دلبستگي، تصوير تن و تاب آوري در مبتلايان به سرطان پستان
خليلي پرنيان(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير توانبخشي شناختي رايانه¬اي توجه و حافظه بر كاركردهاي اجرايي علايم باليني افراد داراي اختلال افسردگي اساسي
اژدري مائده(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر بخشي توانبخشي شناختي رايانه‌اي حافظه كاري و توجه انتخابي بر انعطاف‌پذيري شناختي و حل مسئله دانش‌آموزان متوسطه
ميرزائي وحيد(تاریخ دفاع: 1399/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقایسه مکانیسم های دفاعی ، ارزش های اخلاقی و خودشیفتگی در سه گروه سالم و وابسته به مخدر و وابسته به محرک
(0)
9612428006, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^سید موسی طباطبائی

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
استفاده از روشهای آماری و پژوهشی پیشرفته در روانشناسی بالینی   (8 بار دانلود)
در هر هفته سه جلسه برگزار میگردد.
رشته : روانشناسی , گرایش : بالینی
استفاده از روشهای آماری و پژوهشی پیشرفته در روانشناسی بالینی   (9 بار دانلود)
در هر هفته دو جلسه برگزار میگردد.
رشته : روانشناسی , گرایش : بالینی
کاربرد آمار استنباطی مدیریت آموزشی   (7 بار دانلود)
رشته : علوم تربیتی , گرایش : مدیریت آموزشی
روانشناسی تربیتی   (7 بار دانلود)
رشته : روانشناسی
روانسنجی   (8 بار دانلود)
رشته : روانشناسی
بهداشت روانی   (8 بار دانلود)
رشته : روانشناسی
روانشناسی رشد شناختی   (8 بار دانلود)
رشته : علوم شناختی , گرایش : روانشناسی شناختی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، مهدیشهر، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان
s.mosatabatabaee@semnan.ac.ir
982333623300+

فرم تماس